Cập nhật lúc : Thứ Hai, 31/10/2011 - 9:04 CH

Chính phủ liên hiệp kháng chiến (Thành lập ngày 2-3-1946)

Chính phủ liên hiệp kháng chiến  (Thành lập ngày 2-3-1946)

Chủ tịch:  Cụ Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hải Thần
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:  Ông Nguyễn Tường Tam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ:  Ông Huỳnh Thúc Kháng
Bộ trưởng Bộ Kinh tế:  Ông Chu Bá Phượng
Bộ trưởng Bộ Tài chính:  Ông Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:   Ông Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Xã hội kiêm Y tế, Cứu tế và Lao động: Ông Trương Đình Tri
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ông Đặng Thai Mai
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Vũ Đình Hoè
Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Ông Trần Đăng Khoa
Bộ trưởng Bộ Canh nông: Ông Bồ Xuân Luật (đến 4-1946)
Ông Huỳnh Thiện Lộc  (từ 4-1946)
Đoàn Cố vấn tối cao: Cố vấn Vĩnh Thụy
Chủ tịch kháng chiến ủy viên hội: Ông Võ Nguyên Giáp