Kế hoạch hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử năm 2020

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này năm 2020.
Theo đó, về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Quý I/2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử; Quý II/2020, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về việc xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về việc: xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia.

Về chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 17/NQ-CP), Quý II/2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại một số bộ, địa phương.

Chí Kiên

Bình luận Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản